สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1

  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน
มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต
และครอบครัว

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1

  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม และมี
ีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน          

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1

 เข้าใจ  เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรียนรู้   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมี
ีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

สาระที่ 4 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1   เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ