ชื่อโครงการ
รายละเอียดโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตร

-  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
-  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-  กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังสอน
-  กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร
-  กิจกรรมการให้บริการด้านเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร

ครูวรัญญา  จิตรเสนาะ

งานนิเทศการสอน

-  กิจกรรมประชุมหมวด
-  กิจกรรมนิเทศภายใน

ครูสิดารัตน์   ศรีสวัสดิ์

โครงการส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ

-  กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
-  กิจกรรมพัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน
-  กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ

ครูดาวรุ่ง   เสมทรัพย์

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

-  กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
-  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
-  กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศ

ครูอรพินท์   เก่งเดช

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยกับ
หน่วยงานภายนอก
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา

ครูญาณิศา   จันทร์พินิจ

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมเชาว์ไวไหวพริบ
- กิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับหน่วยงาน
ภายนอก

ครูสมใจ   ยู่โหงว

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-  กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยาศาสตร์
-  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
-  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
-  กิจกรรมเพื่อนช่วยสอน
-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับหน่วยงาน
ภายนอก

ครูสุดใจ   มั่งคั่ง

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมสวนวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสวนสมุนไพร
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมรักษ์โลก

ครูสุดใจ   มั่งคั่ง

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก
- กิจกรรมแข่งขันความรู้ประชาธิปไตยในรั้ว ซ.ย.ท
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- กิจกรรมวันกฎหมายไทย
- กิจกรรมมารยาทไทย
- กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัว
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

นางสาวอรพินท์   เก่งเดช

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

-  กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวอรพินท์   เก่งเดช

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

-   กิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านกีฬากับหน่วยงาน
ภายนอก
--  กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักเรียนด้านกีฬา

นางวันทนา   สวนแก้ว

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-   กิจกรรมด้านศิลปะ
-   กิจกรรมด้านดนตรี
-   กิจกรรมด้านนาฏศิลป์
-   กิจกรรมการแข่งขันและการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

นางเกษร   รุ่งเรือง

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
- กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์
- กิจกรรมโต๊ะแห่งความรัก
- กิจกรรมประดิษฐ์กระทง
- กิจกรรมการจัดดอกไม้
- กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการงานอาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอก

นางสาวรมิดา   ผลัดรื่น

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

-  กิจกรรมวาดภาพ Paint
-  กิจกรรม Presentation
-  กิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
-  กิจกรรมสร้างเว็บเพจ

-  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการงานอาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอก

นางสาวภูรดา   พิมพ์งาม

โครงการพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงสากล
- กิจกรรมเล่านิทาน
- กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์
- กิจกรรมตอบคำถาม
- กิจกรรมสะกดคำศัพท์
- กิจกรรมคัดลายมือ
- กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกับหน่วยงาน
ภายนอก

นางสาวสุทธิวรรณ   พึ่งสุข

โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ
บูรณาการเรียนรู้

 

นางสาวสุทธิวรรณ   พึ่งสุข
งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - กิจกรรมจัดหาสื่อ
- กิจกรรมการผลิตสื่อ
นางกรุณา   ผิวนวล

งานวัดผลประเมินผล

1. กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบ
3. กิจกรรมทดสอบระดับชาติ
4. กิจกรรมประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
5. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. กิจกรรมประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. กิจกรรมประเมินกิจกรรมสมรรถนะของผู้เรียน
นางเนาวรัตน์   มั่งมีสุข

งานทะเบียน

 

นางสาวมัณฑนา บุญมี

งานพัฒนาห้องสมุด

1. จัดซื้อหนังสือ
2. วัสดุสารนิเทศห้องสมุด

นางมยุรี   จันทร์จินดา

โครงการส่งเสริมการอ่าน

1. กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว
2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
3. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์
4. กิจกรรมยอดนักอ่าน
5. กิจกรรมหนังสือสัญจร

นางมยุรี   จันทร์จินดา
  

update : 15 / 06 / 56