ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชื่องานวิจัย
ระดับปฐมวัย
1
นางสาวธิดา เย็นอุรา การพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออกโดยใช้การจัดกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
2
นางมยุรี  โอปนพันธ์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้กิจกรรมการปั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
3
นางสาวสาริศา ทวนธง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language)
4
นางสาววิมล นิราพาธ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้กิจกรรมการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
5
นางเนตรชนก ทองอันตัง การใช้เกมการศึกษา  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการจดจำตัวเลขของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
6
นางภรินธร ไชยหาญ การพัฒนาความสามารถทางภาษาไทย  เรื่องการอ่านคำโดยใช้แบบทดสอบฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
7
นางนวลจันทร์ มีมานะ การพัฒนาวิธีการควบคุมชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยให้สงบโดยการใช้สื่อประกอบ  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
8
นางสาวโสภิดา วงศ์ทองบาง การปรับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง  โดยวิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
9
นางฉัตรดาว วงศ์สง่า การพัฒนาความรู้การระบายสีโดยมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
10
นางศิริรัตน์ เกินสิน การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนเป็นสื่อ  ของนักเรียนอนุบาล
ปีที่ 3/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
11
นางอัญพัชญ์ เจนทวีทรัพย์ การพัฒนาทักษะการอ่าน  เขียน  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language) ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
12
นางบังอร โพนทองถิ่น

การนับจำนวนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบนับรูปภาพและเขียนตัวเลขของนักเรียนอนุบาล 2/1

13
นางสาวณัฏฐ์รดา นาธนาวัฒนพัฒน์ การพัฒนาส่งเสริมทักษะการระบายสี  สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
14
นางสาวธัญยธรณ์ นาธนาวัฒนพัฒน์ การพัฒนาการเรียนรู้ค่าจำนวน 1-10 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
15
นางสาวยุพาพิน ว่องไว พัฒนาทักษะเรื่องการบวก-ลบโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวกของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
16
นางอารมย์ ศรศิริ การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
17
นางกัลยาณี เติมนาค พัฒนาทักษะเรื่องการบวก-ลบโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก-ลบ  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
18
นางสาวณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์ การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์แบบกลุ่มของนักเรียนอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
19
นางประกายดาว ธูปวงศ์ การพัฒนาการอ่านโดยรูปแบบ Whole Language ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
20
นางสาวลำยอง อินทรบุญ การพัฒนาความรู้รูปทรงต่าง ๆ โดยการเรียนรู้จากสื่อของจริง  ของนักเรียนอนุบาลปีทื่ 2/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
21
นางกฐิน ใบบุญ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก  การลบ  โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของนักเรียนอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
22
นางเพ็ญพิศม์ แดงน้อย การปรับพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาล 3/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
23
นางวัลลภา อาจศิริ การพัฒนาทักษะทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการเล่นเกมทางภาษาของนักเรียนอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
24
นางสาวอรสัย ไวตี การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
25
นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เรื่องการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงของนักเรียนโดยการฝึกทักษะด้านการออกเสียง
26
นางสาวธนิศา ชุ่มแก้ว การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการเล่นเกมทางภาษาของนักเรียนอนุบาล 2/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร
27 นางสาวกิตติวรรณ พิมพ์เพราะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม (Power Point) ในการช่วยสอนเรื่องเมฆ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
28 นางแสงมณี สง่ากุล พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
29 นางสาวอุไรพร บุญเชย การศึกษาเชิงพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  โดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
30 นางสาวบุษยา อยู่พิพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องแสง  โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่มของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
31 นางสาวสุพรรณี ปักโคทานัง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Co-Operative) เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
32 นางสาวสุดใจ บุญเขื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Co-Operative) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
33 นางสาวสุภาพร จงรักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (Co-Operative) เรื่อง แรงเสียดทาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
34 นางสุดใจ มั่งคั่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือกัน  เชิงปฏิบัติการเรื่อง  ระบบย่อยอาหาร  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
35 นางสาวณัฏฐิรา อมราสิงห์

การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  เรื่อง  งานและพลังงาน  โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

36 นางสาววรวรรณ ทองเหมือน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกการตั้งสมมติฐาน
และการออกแบบการทดลอง
37 นางพัชรี บุญรอด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  เรื่องบรรยากาศโดยใช้สื่อการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
38 นางสุพิศ ศรีพอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
39 นายธเนศ พันธ์โสดา การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์  เรื่อง ก๊าซ  ของเหลว  และของแข็ง ในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาเคมี  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 นางมาลี ยินดีสุข การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่องพุทธประวัติ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
41 นางสาวทัศนีย์กุล ทองนาค การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเรื่องศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ช่วยวิเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละศาสนา
42 นางบุญเสริม ฟักขยัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  เรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
43 นางสาวพงษ์ศิริ เคยอาษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดการสอนเรื่องพระพุทธศาสนา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
44 นางสาวดวงกมล วิทวัสกุล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง การตั้งถิ่นฐานของรัฐไทย
ในดินแดนประเทศไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล โดยเรียนจากวิธีการสอนแบบซินดิเคท
โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถกับการแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ
45 นางสาวอรพินท์ เก่งเดช การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยภูมิศาสตร์  เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีสอนกระบวนการกลุ่ม
46 นางดาวรุ่ง เสมทรัพย์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านแผนที่  หน่วยภูมิศาสตร์  เรื่องเกี่ยวกับทวีปยุโรปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีธอร์นไดซ์
47 นางสาวณัฐธยาน์ แสงทอง การสอนแบบโครงงานโดยวิธีการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
48 นายวันชัย นิลพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้วิธีสอนแบบ Mind Mapping วิชาประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
49 นางสุรางค์รักษ์ ทองดี การพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้ ICT และการเสริมแรงในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
50 นางสุนันต์ นิลพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียน  วิชา  สังคมศึกษา(ส 42101) หน่วย  ศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม  เรื่องการดำเนินชีวิต
ตามหลักธรรมทางศาสนา  โดยใช้สื่อ Power Point ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
51 นางสาวพวงเพชร วาปีทำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคริสต์ศาสนา  โดยการใช้สื่อ CAI ในการช่วยสอน(พระจิตเสด็จลงมา) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
52 นางอภิวันท์ โอ้รา การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
53 นางประกายแก้ว นวกรรมิก การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
54 นางสาวกุลธิดา อินทชาติ พัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ร,ล โดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
55 นางอนงค์ สินธุศิริ การพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำ ร,ล,ว โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
56 นางสาวมณฑา รักษาภักดี การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้านการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
57 นางสาววิริยรัตน์ อัตโน การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคกลุ่มสัมพันธ์
58 นางกรุณา ผิวนวล การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
59 นางสาวมยุรี บุญรอง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
60 นางสาวจรัสพิมพ์ ทรงเสี่ยงไชย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 วิชาภาษาไทย  เรื่องการใช้คำควบกล้ำด้วยวิธีสอน
ตามความคาดหวังของนักเรียน
61 นางญาณิศา จันทร์พินิจ การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะความคิดสร้างสรรค์วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
62 นางสุนันท์ สหพรวัฒนานุกูล

การพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรอง โดยใช้แบบฝึกการเขียนบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

63 นายปรมัตถ์ กัณหา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์เรื่องการอ่านคิด  วิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
64 นางปราณี รัตนพันธ์ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปีการศึกษา 2553
65 นางวิบูลศรี กิ่งแก้ว การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่ายโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
66 นางสาวกมลพร พานิชการบดี การพัฒนาทักษะการพูดต่อประชุมชน  หัวข้อ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ฉันภูมิใจ”  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/4  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ
67 นางรุจิพันธุ์ โรจนานนท์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
68 นางชมชนก ทองมูลเนือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  Present Simple Tense (รูปประโยคบอกเล่า  คำถาม และปฏิเสธ)  โดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
69 นางเพ็ญแข วงษ์บุบผา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหารโดยใช้ชุดการสอน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ-ทิพวัล  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
70 นางปาลิดา อรุณพงษ์ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
71 Miss Mitchie G.Luyun FINDING UNSTATED MAIN IDEAS IN SECONDARY-1
72 นางสาวสุวรรณา อ่อนสว่าง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายคำที่เติม ed โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
73 นางเสาวลักษณ์ สุขคง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้ชุดการสอน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  อำเภอเมือง  สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
74 นางสาวสุทธิวรรณ พึ่งสุข การพัฒนาวิจัยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงพยางค์ท้ายคำที่เติม ed โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
75 นางสาวภัณฑิลา อ่อนพลี การพัฒนาแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 4 ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร
76 นางดารารัตน์ จันทรัตน์

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เรื่องการบวก  ลบระคน  โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

77 นางสาวสิริมา พิมพาภัย การพัฒนาทักษะทางการคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
78 นางสาววรุณีย์ จรัสนิพันธ์กุล การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกลบที่มีการกระจายที่สอนด้วยวิธีเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ
กับวิธีสอนตามปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
79 นางกฤษณา บุญมี การพัฒนาทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ทางด้านการคูณ  การหาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
80 นางสาวธัญดา พันธ์ยุลา การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวก  ลบ  ทศนิยมโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
81 นางอรนันท์ กานต์กัณห์สกุล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการคิด  วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  โดยใช้วิธีการใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
82 นางสาววันวิสา ขันเครือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
83 นางพัชรินทร์ เทพเภา การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
84 นางสิดารัตน์ ศรีสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เรื่องสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
85 นายณรงค์ ฟักขยัน การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นโดยใช้แบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
86 นางพรณรัตน์ จีระกุลภิสิทธิ์ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์การบวกและการลบ  โดยใช้วิธีการสอนแบบ
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
87 นางสาวสุพรรษา สร้างนอก การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
88 นายปัญญา อยู่พิพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
89 นางสาวพัชรี พุฒสาย

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนของพหุนาม  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

90 นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ

การศึกษาทักษะการคิดคำนวณเกี่ยวกับการแก้อสมการของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

91 นางสาวรชต ปัญญาพิสิทธิ์

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

92 นางสมใจ ยู่โหงว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
93 นางสาวรัฐฟ้า เทพกรรณ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ CAI ผสมแบบจำลอง(ทันตสุขภาพ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
94 นายพลชัย บุญมี การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา  เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายโดยใช้โปรแกรมช่วยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
95 นางพริ้มเพรา แสวงศรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทันตสุขภาพ  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
96 นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย การพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องโทษของสารเสพติด  โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
97 นายปรัษฐา เลิศประดิษฐ์ การแก้ปัญหาการยิงลูกแชร์บอลเหนือศีรษะลงตะกร้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
98 นางวันทนา สวนแก้ว การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในการเล่นลูกสองมือล่าง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ วิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
99 นายวราวุธ มั่งมีสุข วิธีสอนโดยใช้การสาธิต  เรื่องการนับคะแนนเทนนิสของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
100 นางสาวมัณฑนา บุญมี การพัฒนาทักษะบาสเกตบอล  ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
101 นางสุรีรัตน์ สุขยิ่ง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
102 นางสาวดวงเดือน หนูด้วง การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ  เรื่อง  การปฏิบัตินาฏศิลป์มาตรฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
103 นางอรัญญา แสงทอง พัฒนาทักษะการเรียนนาฏศิลป์โดยใช้สื่อ C.A.I ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
104 นายยงยุทธ เพ็ญไพบูลย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทัศนศิลป์  โดยการใช้สื่อ C.A.I ในการช่วยสอน(การไล่น้ำหนักสีไม้) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
105 นายบุญฤทธิ์ กสิกิจ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะหน้าทับ  เรื่อง  การวัดหน้าทับ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
106 นายชลธิส สีสมพาน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะบทเพลงสากล  เรื่อง  ประเภทของบทเพลงสากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

107 นางเกษร รุ่งเรือง การพัฒนาทักษะการวาดเส้นโดยการใช้วิธีการสอนแบบกลุ่ม เรื่อง ภาพหุ่นนิ่ง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 นางอังคนา ตะเภาทอง การพัฒนาพฤติกรรมการรับประทานผัก
109 นางสาวรมิดา ผลัดรื่น การพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ (David W. Johnson and,F.) เรื่องการประดิษฐ์งานใบตอง
110 นางสาวภูรดา พิมพ์งาม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  โดยการใช้โปรแกรม CAI เพื่อฝึกทักษะการพิมพ์และใช้งานแป้นพิมพ์ของนักเรียน
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
111 นางสาวประภัสสร สิทธิสุวรรณ พัฒนาทักษะการเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
112 นางสาวดวงใจ กลับศรี การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Creative teaching
113 นายศุภชัย โรยสกุล การพัฒนาบทเรียน CAI วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ช่องตารางเวิร์กชีต  เวิร์กบุ๊ค  และการจัดการกับช่องตาราง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
114 นางนิธิมา สุชพิทักษ์ การพัฒนาการสอนโดยนักเรียนนำเสนอบทเรียนด้วย Power Point กับการนำเสนอด้วยสื่อทั่วไปวิชางานประดิษฐ์  เรื่องการประดิษฐ์วัสดุเป็นของเล่น  ของใช้  และของตกแต่ง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
115 นายนิวัจน์ ศรีสวัสดิ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างสื่อการเรียนรู้(CAI) โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
116 นายเกียรติภูมิ นาคหลง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Flash ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
117 นางมยุรี จันทร์จินดา
นางสาวอัญญารัตน์ พรหมมาพันธุ์
นางสุมาลัย ยวงอัคเรศ
ความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดเพื่อพัฒนางานห้องสมุด  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
118 นางสาวธัญญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์

การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล

119 นางสาวหนึ่งฤทัย กูระเสถียร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
120 นางสาวกิ่งแก้ว กวยมงคล การพัฒนางานด้านการบริการสินค้า
ฝ่ายสนับสนุนการสอน
121 นางสาวณัฐวิกาญจน์ เพ็งวงศ์ การวิจัยเพื่อพัฒนางานทะเบียน
122 นางนภาพร นาคหลง การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
123 นางเขมรัตน์ ธรรมรุจิรัตน์ การพัฒนางานสารบรรณ
124 นางจันทนา ภู่คำ การพัฒนางานด้านบริการเอกสาร
125 นางสาวณัฐฐิญา บุญบรรลุ
นางสาวดวงใจ แก้วหานาม
นางสาววรรณภา ฮุยลุย
นางสาววรีรัช ต่ายแสง
การพัฒนางานการเงิน-บัญชี
126 นางสาวดาราวรรณ หนึ่งแววแดง การใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล  และสารสนเทศนักเรียน (Student’s 2544)
127 นางวิมล ประทีปรัมย์ การแก้ปัญหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
128 นางเนาวรัตน์ มั่งมีสุข การท่องสูตรคูณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล