รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ปีการศึกษา 2551

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชื่องานวิจัย
1
นางสาวอรพินท์    เก่งเดช - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยภูมิศาสตร์
- ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยวิธีสอนกระบวนการกลุ่ม
2
นางประกายดาว   ธูปวงศ์ การพัฒนาการอ่านโดยรูปแบบ Whole Luange ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
3
นางสาวดวงใจ    กลับศรี การพัฒนาทักษะการเย็บผ้าด้วยมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 6
โดยใช้วิธีการสอนแบบ Cippa Model
4
นางดาวรุ่ง    เสมทรัพย์ การพัฒนาทักษะการอ่านแผนที่ทวีปยุโรป หน่วยภูมิศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ทฤษฎีฮอร์นไดซ์
5
นางสาวมณฑา   รักษาภักดี การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทัีกษะด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรนำและคำควบกล้ำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6
นางสาวพงษ์ศิริ    เคยอาษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาสังคมศึกษา (เรื่อง พุทธประวัติ)
7
นางพิชชาพร    ผลร้อย การศึกษาเชิงพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพุทธประวัติโดยใช้สื่อการ์ตูน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
8
นางสุพิศ     ศรีพอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
9
นางสมใจ    ยู่โหงว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
10
นางนิธิมา    สุขพิทักษ์ การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชางานบ้าน
เรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11
นายพลชัย     บุญมี การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ โดยใช้โปรแกรมช่วยสอนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
12
นางอรชร    อรุณพงษ์

การให้เด็กไทยรู้จักการอ่านภาษาอังกฤษแบบมี Intonation
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

13
นางมาลี     ยินดีสุข การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
14
นางสาวทัศนีย์กุล    ทองนาค การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเรื่องศาสนา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
15
นางปราณี   รัตนพันธ์ การแก้ปัญหาการเขียนคำผิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน
16
นางสาวธิดา   เย็นอุรา การพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออก โดยใช้การจัดกิจกรรม
17
นางวัลลภา    อาจศิริ

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการเล่นเกมทางภาษา
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

18
นางประกายแก้ว   นวกรรมิก การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยการใช้แบบฝึกอ่านสะกดคำ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
19
นางกฐิน    ใบบุญ การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับจำนวนโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบเปรียบเทียบตัวเลขที่คล้ายกัน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4
20
นางสาวรชต    ปัญญาภิสิทธิ์ การสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เลขยกกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
21
นางเพ็ญศรี  แสงพรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการเรียน วิชาคริสตศาสตร์ศึกษา
ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22
นางสาวเข็มพร   วอนเก่าน้อย การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง โทษของสารเสพติด
โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน
23
นางสาวประภัสสร  สิทธิสุวรรณ พัฒนาทักษะการเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
24
นางสาวกุลธิดา    อินทชาติ พัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ร, ล และพยัญชนะควบกล้ำโดยใช้บทเพลง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาีปีที่ 3
25
นางวันทนา    สวนแก้ว การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ในการเล่นลูกสองมือล่าง โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
26
นางกฤษณา    บุญมี การพัฒนาทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ทางด้านการคูณ การหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ


Copyright © 2008 All rights Reserved.
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล   420/504 ซ .หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-3941737 , 02-3942128   โทรสาร :02-758-3884  E-mail: sjt@sjt.ac.th