ทำเนียบครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล


ครู ชาย หญิง รวม
ครูผู้สอน 17
109
126
ครูสนับสนุนการสอน -  13  13
ครูต่างชาติ 7
 12
 19
รวม 24
134
158

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวกุลธิดา
อินทชาติ
2
นางเพ็ญพิศม์
แดงน้อย
3
นางสาวดวงใจ
กลับศรี
4
นางเพ็ญแข
วงษ์บุบผา
5
นางรุจิพันธ์
โรจนานนท์
6
นางอารมย์
ศรศิริ
7
นางกฤษณา
บุญมี
8
นางประกายแก้ว
นวกรรมิก
9
นางสุนันท์
สหพรวัฒนานุกูล
10
นางสาวธิดา
เย็นอุรา
11
นางสาวมัณฑนา
บุญมี
12
นางประกายดาว
ธูปวงศ์
13
นางดาวรุ่ง
เสมทรัพย์
14
นางสมใจ
ยู่โหงว
15
นางสาวอุไรพร
บุญเชย
16
นางแสงมณี
สง่ากุล
17
นางสุรีรัตน์
สุขยิ่ง
18
นางวิบูลศรี
กิ่งแก้ว
19
นางกัลยาณี
เติมนาค
20
นางสาวสุทธิวรรณ
พึ่งสุข
21
นายณรงค์
ฟักขยัน
22
นางมาลี
ยินดีสุข
23
นางสาวสุวรรณา
อ่อนสว่าง
24
นางสาววรวรรณ
ทองเหมือน
25
นางบุญเสริม
ฟักขยัน
26
นางสุนันต์
นิลพัฒน์
27
นายวันชัย
นิลพัฒน์
28
นางวัลลภา
อาจศิริ
29
นางอภิวันท์
โอ้รา
30
นางสาวลำยอง
อินทรบุญ
31
นางสาวประภัสสร
สิทธิสุวรรณ
32
นางวันทนา
สวนแก้ว
33
นางชมชนก
ทองมูลเนือง
34
นางสาวอรสัย
ไวตี
35
นางกฐิน
ใบบุญ
36
นางสาวมณฑา
รักษาภักดี
37
นางเขมรัตน์
ธรรมรุจิรัตน์
38
นางสาวณสิกาญจน์
ดำริวัฒนเศรษฐ์
39
นางญาณิศา
จันทร์พินิจ
40
นางสาวกิตติวรรณ
พิมพ์เพราะ
41
นางสาวสิริมา
พิมพาภัย
42
นางปราณี
รัตนพันธ์
43
นางจันทนา
ภู่คำ
44
นางสาวรมิดา
ผลัดรื่น
45
นางนิธิมา
สุขพิทักษ์
46
นางเกษร
รุ่งเรือง
47
นางสาวพวงเพชร
วาปีทำ
48
นางมยุรี
โอปนพันธุ์
49
นางสิดารัตน์
ศรีสวัสดิ์
50
นางสุพิศ
ศรีพอ
51
นางสาววิริยรัตน์
อัตโน
52
นางอรัญญา
แสงทอง
53
นางกรุณา
ผิวนวล
54
นายวราวุธ
มั่งมีสุข
55
นายเกียรติภูมิ
นาคหลง
56
นายนิวัจน์
ศรีสวัสดิ์
57
นางสุรางค์รักษ์
ทองดี
58
นางสาวปนัดดา
ศรีบุญเรือง
59
นายบุญฤทธิ์
กสิกิจ
60
นายพลชัย
บุญมี
61
นางสาวกมลพร
พานิชการบดี
62
นางสาวพงษ์ศิริ
เคยอาษา
63
นางเนาวรัตน์

มั่งมีสุข

64
นายยงยุทธ
เพ็ญไพบูลย์
65
นายปรมัตถ์
กานต์กัณห์สกุล
66
นางสาวโสภิดา
วงศ์ทองบาง
67
นางอัญพัชญ์
เจนทวีทรัพย์
68
นางอรนันท์
กานต์กัณห์สกุล
69
นางฉัตรดาว
วงศ์สง่า
70
นางสาวรชต
ปัญญาวสิษฐ์
71
นางสุดใจ
มั่งคั่ง
72
นางสาววิมล
นิราพาธ
73
นางสาวยุพาพิน
ว่องไว
74
นางเนตรชนก
ทองอันตัง
75
นางสาวสุทธิมา
มิระสิงห์
76
นางอนงค์
สินธุศิริ
77
นางกมลวรรณ
เกินสิน
78
นายปรัษฐา
เลิศประดิษฐ์
79
นางสาวกิ่งแก้ว
กวยมงคล
80
นางสาวมยุรี
บุญรอง
81
นางสาวสุวพิชญ์
ถิรชัยบุญรัศมิ์
82
นางพัชรินทร์
เทพเภา
83
นางสาวภูรดา พิมพ์งาม
84
นางดารารัตน์ จันทรัตน์
85
นางนภาพร นาคหลง
86
นางนวลจันทร์ มีมานะ
87
นางสาววรีรัช ต่ายแสง
88
นายปัญญา อยู่พิพัฒน์
89
นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ
90
นางสาวอรพินท์ เก่งเดช
91
นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย
92
นางสาววรรณภา ฮุยลุย
93
นางอังคณา ตะเภาทอง
94
นางบุษยา อยู่พิพัฒน์
95
นางสาวณัฐฐิญา บุญบรรลุ
96
นางสาวธัญญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์
97
นางสาวสุพรรณี ปักโคทานัง
98
นางสาวดวงใจ แก้วหานาม
99
นางจรัสพิมพ์ ทรงเสี่ยงไชย
100
นางพัชรี บุญรอด
101
นางมยุรี จันทร์จินดา
102
นายชลธิส สีสมพาน
103
นางสาวรัฐฟ้า เทพกรรณ์
104
นางสาวดวงกมล วิทวัสกุล
105
นายศุภชัย โรยสกุล
106
นางวิไลพร เบ้าสุวรรณ
107
นางสาวสุปรีญา โสมมาก
108
นางสาวกนิษฐา อาสาคะติ
109
นางอภิรดี แสงทอง
110
นายอภินพ เกตุแก้ว
111
นางสาวพัทธนันท์ รัตนพรเพิ่มพูน
112
นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายลี
113
นางสาวจุฬาภรณ์ ละหุกาญ
114
นางสิริเบญจพร ธิติมงคลวัฒน์
115
นางพริ้มเพรา แสวงศรี
116
นางพรณรัตน์ จีระกุลภิสิทธิ์
117
นางวิมล ประทีบรัมย์
118
นางสาวณัฐวิกาญจน์ เพ็งวงศ์
119
นางสาวดาราวรรณ หนึ่งแววแดง
120
นางดารณี จันทร์ปาน
121
นางสาวศราวดี จุลสันต์
122
นางสาวสิริกร ขุมทอง
123
นางสาววิภาศิริ แก้วใหญ่
124
นายมนต์มนัส บุญชู
125
นางสาวจริยา นิลเขต
126
นางสาววิจิตรา กองเทียะ
127
นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีอ่อนดี
128
นางสาววราลักษณ์ บำเพ็ญศิลป์
129
นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี
130
นายกฤษณะ พรหมแสงจันทร์
131
นางสาวเมธาสิณี วงศ์โอษฐ
132
นางสาวอรพินทร์ วงศรีปราการ
133
นางสาวบุปผา ยินขุนทด
134
สิบเอกหญิงสุภาพร คนขุนทด
135
นางสาวอรอนงค์ ชัยยะมาคำ
136
นางสาวอาภรณ์ พูนผล
137
นางสาวสุปราณี เสาวยงค์
138
นางสาวนันทนัช แสนมุงคุณ
139
นางสาวปาริชาติ ศรีษะเกตุ
140
Miss Rowena Gonzalo
141
Miss Mitchie G.Luyun
142
Miss Heidy P.Soriano
143
Miss Jeremia Ocampo
144
Miss Jyoti M.Khandare
145
Mr.Benedict Caliwag
146
Mr.Michael Joseph Santos
147
Mrs.Marisol Tadeo
148
Miss Otelia C.pilpil
149
Mr. Jonathan Keita
150
นางสาวนภัสนันท์ แซ่เลาะ
151
Miss Helen S.Leynes
152
Mrs. Corazon R.Tamio
153
นางสาวสกาวรัตน์ สิริมาลัยพงศ์
154
Miss Heather Kennedy
155
Mr.Rex W.Mctavish
156
Mr. Callum Blackmore
157
Mr. Andrew Massamillo
158
Mr.Donald Tartaglione
     
     
 

สำรวจ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557