ทำเนียบครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล


ครู ชาย หญิง รวม
ครูผู้สอน 18
119
137
ครูสนับสนุนการสอน -  12  12
ครูต่างชาติ 7
 14
 21
รวม 25
145
160

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวกุลธิดา
อินทชาติ
2
นางเพ็ญพิศม์
แดงน้อย
3
นางสาวดวงใจ
กลับศรี
4
นางเพ็ญแข
วงษ์บุบผา
5
นางรุจิพันธ์
โรจนานนท์
6
นางอารมย์
ศรศิริ
7
นางกฤษณา
บุญมี
8
นางประกายแก้ว
นวกรรมิก
9
นางสุนันท์
สหพรวัฒนานุกูล
10
นางสาวธิดา
เย็นอุรา
11
นางสาวมัณฑนา
บุญมี
12
นางประกายดาว
ธูปวงศ์
13
นางดาวรุ่ง
เสมทรัพย์
14
นางสมใจ
ยู่โหงว
15
นางสาวอุไรพร
บุญเชย
16
นางแสงมณี
สง่ากุล
17
นางสุรีรัตน์
สุขยิ่ง
18
นางวิบูลศรี
กิ่งแก้ว
19
นางกัลยาณี
เติมนาค
20
นางสาวสุทธิวรรณ
พึ่งสุข
21
นายณรงค์
ฟักขยัน
22
นางมาลี
ยินดีสุข
23
นางสาวสุวรรณา
อ่อนสว่าง
24
นางสาววรวรรณ
ทองเหมือน
25
นางบุญเสริม
ฟักขยัน
26
นางสุนันต์
นิลพัฒน์
27
นายวันชัย
นิลพัฒน์
28
นางวัลลภา
อาจศิริ
29
นางอภิวันท์
โอ้รา
30
นางสาวลำยอง
อินทรบุญ
31
นางสาวประภัสสร
สิทธิสุวรรณ
32
นางวันทนา
สวนแก้ว
33
นางชมชนก
ทองมูลเนือง
34
นางสาวอรสัย
ไวตี
35
นางกฐิน
ใบบุญ
36
นางสาวมณฑา
รักษาภักดี
37
นางเขมรัตน์
ธรรมรุจิรัตน์
38
นางสาวณสิกาญจน์
ดำริวัฒนเศรษฐ์
39
นางญาณิศา
จันทร์พินิจ
40
นางสาวกิตติวรรณ
พิมพ์เพราะ
41
นางสาวสิริมา
พิมพาภัย
42
นางปราณี
รัตนพันธ์
43
นางจันทนา
ภู่คำ
44
นางสาวรมิดา
ผลัดรื่น
45
นางนิธิมา
สุขพิทักษ์
46
นางเกษร
รุ่งเรือง
47
นางสาวพวงเพชร
วาปีทำ
48
นางมยุรี
โอปนพันธุ์
49
นางสิดารัตน์
ศรีสวัสดิ์
50
นางสุพิศ
ศรีพอ
51
นางสาววิริยรัตน์
อัตโน
52
นางอรัญญา
แสงทอง
53
นางกรุณา
ผิวนวล
54
นายวราวุธ
มั่งมีสุข
55
นายเกียรติภูมิ
นาคหลง
56
นายนิวัจน์
ศรีสวัสดิ์
57
นางสุรางค์รักษ์
ทองดี
58
นางสาวปนัดดา
ศรีบุญเรือง
59
นายบุญฤทธิ์
กสิกิจ
60
นายพลชัย
บุญมี
61
นางสาวกมลพร
พานิชการบดี
62
นางสาวพงษ์ศิริ
เคยอาษา
63
นางเนาวรัตน์

มั่งมีสุข

64
นายยงยุทธ
เพ็ญไพบูลย์
65
นายปรมัตถ์
กานต์กัณห์สกุล
66
นางสาวโสภิดา
วงศ์ทองบาง
67
นางอัญพัชญ์
เจนทวีทรัพย์
68
นางอรนันท์
กานต์กัณห์สกุล
69
นางฉัตรดาว
วงศ์สง่า
70
นางสาวรชต
ปัญญาวสิษฐ์
71
นางสุดใจ
มั่งคั่ง
72
นางสาววิมล
นิราพาธ
73
นางสาวยุพาพิน
ว่องไว
74
นางเนตรชนก
ทองอันตัง
75
นางสาวสุทธิมา
มิระสิงห์
76
นางกมลวรรณ
เกินสิน
77
นายปรัษฐา
เลิศประดิษฐ์
78
นางสาวกิ่งแก้ว
กวยมงคล
79
นางสาวมยุรี
บุญรอง
80
นางสาวสุวพิชญ์
ถิรชัยบุญรัศมิ์
81
นางพัชรินทร์
เทพเภา
82
นางสาวภูรดา พิมพ์งาม
83
นางดารารัตน์ จันทรัตน์
84
นางนภาพร นาคหลง
85
นางนวลจันทร์ มีมานะ
86
นางสาววรีรัช ต่ายแสง
87
นายปัญญา อยู่พิพัฒน์
88
นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ
89
นางสาวอรพินท์ เก่งเดช
90
นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย
91
นางสาววรรณภา ฮุยลุย
92
นางอังคณา ตะเภาทอง
93
นางบุษยา อยู่พิพัฒน์
94
นางสาวณัฐฐิญา บุญบรรลุ
95
นางสาวธัญญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์
96
นางสาวสุพรรณี ปักโคทานัง
97
นางสาวดวงใจ แก้วหานาม
98
นางจรัสพิมพ์ ทรงเสี่ยงไชย
99
นางพัชรี บุญรอด
100
นางมยุรี จันทร์จินดา
101
นายชลธิส สีสมพาน
102
นางสาวรัฐฟ้า เทพกรรณ์
103
นางสาวดวงกมล วิทวัสกุล
104
นายศุภชัย โรยสกุล
105
นางวิไลพร เบ้าสุวรรณ
106
นางสาวสุปรีญา โสมมาก
107
นางสาวกนิษฐา อาสาคะติ
108
นางอภิรดี แสงทอง
109
นายอภินพ เกตุแก้ว
110
นางสาวพัทธนันท์ รัตนพรเพิ่มพูน
111
นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายลี
113
นางสิริเบญจพร ธิติมงคลวัฒน์
114
นางพริ้มเพรา แสวงศรี
115
นางวิมล ประทีบรัมย์
116
นางสาวณัฐวิกาญจน์ เพ็งวงศ์
117
นางสาวดาราวรรณ หนึ่งแววแดง
118
นางดารณี จันทร์ปาน
119
นางสาวศราวดี จุลสันต์
120
นางสาวสิริกร ขุมทอง
121
นางสาววิภาศิริ แก้วใหญ่
122
นายมนต์มนัส บุญชู
123
นางสาวจริยา นิลเขต
124
นางสาววิจิตรา กองเทียะ
125
นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีอ่อนดี
126
นางสาววราลักษณ์ บำเพ็ญศิลป์
127
นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี
128
นายกฤษณะ พรหมแสงจันทร์
129
นางสาวเมธาสิณี วงศ์โอษฐ
130
นางสาวอรพินทร์ วงศรีปราการ
131
นางสาวบุปผา ยินขุนทด
132
สิบเอกหญิงสุภาพร คนขุนทด
133
นางสาวอรอนงค์ ชัยยะมาคำ
134
นางสาวอาภรณ์ พูนผล
135
นางสาวสุปราณี เสาวยงค์
136
นางสาวนวพร คำพันธ์
137
นางสาวรัตนพร ฮุยลุย
138
นางสาวดวงหทัย เนื่องแก้ว
139
นางสาวไอลดา เพ็ญสุข
140
นางสาวเบญจมาศ ชารีรักษ์
141
นางสาวโสพิศ จิตรเสนาะ
142
นางสาวนารีรัตน์ ไวยสิทธิ์
143
นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญธรรม
144
นางสาวนภัสนันท์ แซ่เลาะ
145
นางสาวสกาวรัตน์ สิริมาลัยพงศ์
146
นางสาววิลาสินี สมารวรศักดิ์
147
Miss Rowena Gonzalo
148
Miss Mitchie G.Luyun
149
Miss Heidy P.Soriano
150
Miss Jeremia Ocampo
151
Miss Jyoti M.Khandare
152
Mr.Benedict Caliwag
153
Mr.Michael Joseph Santos
154
Mrs.Marisol Tadeo
155
Miss Otelia C.pilpil
156
Mr. Jonathan Keita
157
Miss Helen S.Leynes
158
Mrs. Corazon R.Tamio
159
Miss Mary Jane Alcaraz
160
Mr.Rex W.Mctavish
161
Mr. Andrew Massamillo
162
Ms.Courtney Donald
163
Mr.Dean Vine
164
Mr.Tom Kagi
165
Ms.Michelle Seeber
     
 

สำรวจ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557