ทำเนียบครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล


ครู ชาย หญิง รวม
ครูผู้สอน 18
116

134

ครูสนับสนุนการสอน -  13  13
ครูต่างชาติ 9
16
25
รวม 27
145
172

ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
1
นางสาวกุลธิดา
อินทชาติ
2
นางเพ็ญพิศม์
แดงน้อย
3
นางสาวดวงใจ
กลับศรี
4
นางเพ็ญแข
วงษ์บุบผา
5
นางรุจิพันธ์
โรจนานนท์
6
นางกฤษณา
บุญมี
7
นางประกายแก้ว
นวกรรมิก
8
นางสุนันท์
สหพรวัฒนานุกูล
9
นางสาวธิดา
เย็นอุรา
10
นางสาวมัณฑนา
บุญมี
11
นางประกายดาว
ธูปวงศ์
12
นางดาวรุ่ง
เสมทรัพย์
13
นางสมใจ
ยู่โหงว
14
นางสาวอุไรพร
บุญเชย
15
นางแสงมณี
สง่ากุล
16
นางสุรีรัตน์
สุขยิ่ง
17
นางวิบูลศรี
กิ่งแก้ว
18
นางกัลยาณี
เติมนาค
19
นางสาวสุทธิวรรณ
พึ่งสุข
20
นายณรงค์
ฟักขยัน
21
นางสาวสุวรรณา
อ่อนสว่าง
22
นางสาววรวรรณ
ทองเหมือน
23
นางบุญเสริม
ฟักขยัน
24
นางสุนันต์
นิลพัฒน์
25
นายวันชัย
นิลพัฒน์
26
นางวัลลภา
อาจศิริ
27
นางอภิวันท์
โอ้รา
28
นางสาวลำยอง
อินทรบุญ
29
นางสาวประภัสสร
สิทธิสุวรรณ
30
นางวันทนา
สวนแก้ว
31
นางชมชนก
ทองมูลเนือง
32
นางสาวอรสัย
ไวตี
33
นางกฐิน
ใบบุญ
34
นางสาวมณฑา
รักษาภักดี
35
นางเขมรัตน์
ธรรมรุจิรัตน์
36
นางสาวณสิกาญจน์
ดำริวัฒนเศรษฐ์
37
นางญาณิศา
จันทร์พินิจ
38
นางสาวกิตติวรรณ
พิมพ์เพราะ
39
นางสาวสิริมา
พิมพาภัย
40
นางปราณี
รัตนพันธ์
41
นางจันทนา
ภู่คำ
42
นางสาวรมิดา
ผลัดรื่น
43
นางนิธิมา
สุขพิทักษ์
44
นางเกษร
รุ่งเรือง
45
นางพวงเพชร
เพ็ญไพบูลย์
46
นางนิธินันท์
ทองอุย
47
นางสิดารัตน์
ศรีสวัสดิ์
48
นางสุพิศ
ศรีพอ
49
นางสาววิริยรัตน์
อัตโน
50
นางอรัญญา
แสงทอง
51
นางกรุณา
ผิวนวล
52
นายวราวุธ
มั่งมีสุข
53
นายเกียรติภูมิ
นาคหลง
54
นายนิวัจน์
ศรีสวัสดิ์
55
นางสุรางค์รักษ์
ทองดี
56
นางสาวปนัดดา
ศรีบุญเรือง
57
นายบุญฤทธิ์
กสิกิจ
58
นายพลชัย
บุญมี
59
นางสาวกมลพร
พานิชการบดี
60
นางสาวพงษ์ศิริ
เคยอาษา
61
นางเนาวรัตน์

มั่งมีสุข

62
นายยงยุทธ
เพ็ญไพบูลย์
63
นายปรมัตถ์
กานต์กัณห์สกุล
64
นางสาวโสภิดา
วงศ์ทองบาง
65
นางอรนันท์
กานต์กัณห์สกุล
66
นางฉัตรดาว
วงศ์สง่า
67
นางสาวรชต
ปัญญาวสิษฐ์
68
นางสุดใจ
มั่งคั่ง
69
นางสาววิมล
นิราพาธ
70
นางสาวยุพาพิน
ว่องไว
71
นางเนตรชนก
ทองอันตัง
72
นางสาวสุทธิมา
มิระสิงห์
73
นางกมลวรรณ
วรธารทอง
74
นายปรัษฐา
เลิศประดิษฐ์
75
นางสาวกิ่งแก้ว
กวยมงคล
76
นางสาวมยุรี
บุญรอง
77
นางสาวสุวพิชญ์
ถิรชัยบุญรัศมิ์
78
นางพัชรินทร์
เทพเภา
79
นางสาวภูรดา พิมพ์งาม
80
นางนภาพร นาคหลง
81
นางนวลจันทร์ มีมานะ
82
นางสาววรีรัช ต่ายแสง
83
นายปัญญา อยู่พิพัฒน์
84
นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ
85
นางสาวอรพินท์ เก่งเดช
86
นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย
87
นางสาววรรณภา ฮุยลุย
88
นางอังคณา ตะเภาทอง
89
นางบุษยา อยู่พิพัฒน์
90
นางสาวณัฐฐิญา บุญบรรลุ
91
นางสาวธัญญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์
92
นางสาวสุพรรณี ปักโคทานัง
93
นางสาวดวงใจ แก้วหานาม
94
นางจรัสพิมพ์ ทรงเสี่ยงไชย
95
นางพัชรี บุญรอด
96
นางมยุรี จันทร์จินดา
97
นายชลธิส สีสมพาน
98
นางสาวรัฐฟ้า เทพกรรณ์
99
นางสาวดวงกมล วิทวัสกุล
100
นายศุภชัย โรยสกุล
101
นางวิไลพร เบ้าสุวรรณ
102
นางสาวสุปรีญา โสมมาก
103
นางสาวกนิษฐา อาสาคะติ
104
นางอภิรดี แสงทอง
105
นายอภินพ เกตุแก้ว
106
นางสาวพัทธนันท์ รัตนพรเพิ่มพูน
107
นายพงษ์ศักดิ์ คล้ายลี
108
นางสิริเบญจพร ธิติมงคลวัฒน์
109
นางพริ้มเพรา แสวงศรี
110
นางวิมล ประทีบรัมย์
111
นางสาวณัฐวิกาญจน์ เพ็งวงษ์
112
นางสาวดาราวรรณ หนึ่งแววแดง
113
นางดารณี จันทร์ปาน
114
นางสาวศราวดี จุลสันต์
115
นางสาวสิริกร ขุมทอง
116
นางสาววิภาศิริ แก้วใหญ่
117
นายมนต์มนัส บุญชู
118
นางสาวจริยา นิลเขต
119
นางวิจิตรา พันพา
120
นางสาวพิมพ์พิชชา ศรีอ่อนดี
121
นางสาววราลักษณ์ บำเพ็ญศิลป์
122
นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี
123
นายกฤษณะ พรหมแสงจันทร์
124
นางสาวเมธาสิณี วงศ์โอษฐ
125
นางสาวอรพินทร์ วงศรีปราการ
126
นางสาวบุปผา ยินขุนทด
127
สิบเอกหญิงสุภาพร คนขุนทด
128
นางสาวอรอนงค์ ชัยยะมาคำ
129
นางสาวอาภรณ์ พูนผล
130
นางสาวสุปรานี เสาวยงค์
131
นางสาวนวพร คำพันธ์
132
นางสาวรัตนพร ฮุยลุย
133
นางสาวไอลดา เพ็ญสุข
134
นางสาวเบญจมาศ ชารีรักษ์
135
นางสาวโสพิศ จิตรเสนาะ
136
นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญธรรม
137
นางสาวนภัสนันท์ แซ่เลาะ
138
นางสาวสกาวรัตน์ สิริมาลัยพงศ์
139
นางสาววิลาสินี สมารวรศักดิ์
140
นางสาวกนกวรรณ ประทุมเทา
141
นางศิรกาญจน์ ฮอฟฟ์มัน
142
นางสาวสุมินตรา สุกาวาสน์
143
นางสาววรรณวิภา บุญรอง
144
นางสาวสุมัจฉรี พยัคคง
145
นางสาวตุลยดา นุชประมูล
146
นางสาวจันทิมา สุขมี
147
นางสาวปฏิมา ศรียาภัย
148
นายวันสกรานต์ สุขสำราญ
149
Miss Rowena  A. Gonzalo
150
Miss Mitchie G. Luyun
151
Miss Heidy P.Soriano
152
Miss Jeremia Ocampo
153
Mr.Benedict Caliwag
154
Mr.Michael  Joseph Santos
155
Mrs.Marisol Tadeo
156
Miss Otelia  C. C.pilpil
157
Miss Helen S.Leynes
158
Mrs. Corazon R. Tamio
159
Miss Mary Jane Alcaraz
160
Mr. Markimson Bennagen
161
Miss Aurora C.Reguindin
162
Miss Charry Fe R.Dagairag
163
Mr. Jonathan Keita
164
Mr.Dean Stephen Vine
165
Mr.Tom Andre Kagi
166
Mr.Vidmantas ZidonisZidonis
167
Miss Venessa Duvenage
168
Miss Erin Egan
169
Miss Frederica Posnansky
170
Mr. Daniel Tingay
171
Mr.Robert Gianessi
172
Mr.Courntney King
     
 

สำรวจ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558