ทำเนียบครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล


ครู ชาย หญิง รวม
ครูผู้สอน 17
117

134

ครูสนับสนุนการสอน -  13  13
ครูฟิลิปปินส์ 3 11 14
ครูต่างชาติ 7
4
11
รวม 27
145
172

สำรวจ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560