ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555-2556

1 พ.ค. 55
5 พ.ค. 55

7 พ.ค. 55
9 พ.ค. 55
14 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
22-24 พ.ค. 55
25 พ.ค. 55

วันแรงงานแห่งชาติ
หยุดวันฉัตรมงคล

หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
หยุดวันพืชมงคล
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ระดับชั้นประถม - มัธยม
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ระดับชั้นอนุบาล
 
กิจกรรมรักษ์เซนต์โย
มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา 2555 / มอบรางวัลเรียนดี ประพฤติดี ปีการศึกษา 2554

1 มิ.ย. 55
4 มิ.ย. 55
9 มิ.ย. 55
10 มิ.ย. 55
12 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
14 มิ.ย. 55
18-22 มิ.ย. 55
22 มิ.ย. 55
25-29 มิ.ย. 55
26 มิ.ย. 55
30 มิ.ย. 55

ประชุมผู้บริหาร / ประชุมครู
วันวิสาขบูชา
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
สมโภชพระคริสตวรกาย
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตยในรั้ว ซยท.
มิสซาเดือนมิถุนายน
สัปดาห์ต่อต้านสารเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่
นักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.1-ป.6 ฟื้นฟูจิตใจ

2 ก.ค. 55
5-6 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
9 ก.ค. 55
12-13 ก.ค. 55
13 ก.ค. 55
13-14 ก.ค. 55
17 ก.ค. 55
18 ก.ค. 55
19-20 ก.ค. 55
22 ก.ค. 55
24-25 ก.ค. 55
26-27 ก.ค. 55
30 ก.ค. 55

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา : อ่านฟังเสียงสำเนียงภาษา
ประชุมครู
กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์  (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้น ม.6
มิสซาเดือนกรกฎาคม
นักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ม.1-ม.4 ฟื้นฟูจิตใจ
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
กิจกรรมเชาวน์ไวไหวพริบ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้น ป.1-ป.6
ฉลองวัดพระบิดาเจ้า
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้น ม.1-ม.5
กิจกรรมวันภาษาไทย

1 ส.ค. 55
2 ส.ค. 55
3 ส.ค. 55
6 ส.ค. 55
6-10 ส.ค.55
8-10 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
10 ส.ค. 55
12 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
14-16 ส.ค. 55
17 ส.ค. 55
21-23 ส.ค. 55
24 ส.ค. 55
27 ส.ค. 55
27-31 ส.ค. 55
25 ส.ค. 55

ประชุมครู / กิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันแม่ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพวันแม่ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
สัปดาห์วันกฎหมายไทย
โครงการงานวิชาการ
วจนพิธีกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีสำรอง  ระดับชั้น ป.1 , ป.2 และ ป.3
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา:เด็กไทยไขภาษา
กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารีสามัญ ระดับชั้น ป.4 , ป.5 และ ป.6
กิจกรรมการจัดดอกไม้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
ฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี / มิสซาเดือนสิงหาคม
กิจกรรมมารยาทไทย
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

4-6 ก.ย. 55
7 ก.ย. 55
11-13 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
15-16 ก.ย. 55
19 ก.ย. 55
20-21 ก.ย. 55
26 ก.ย. 55
27 ก.ย. 55
28 ก.ย. 55

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1 , ป.2 และ ป.3
ประชุมครู
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4 , ป.5 และ ป.6
มิสซาเดือนกันยายน
กิจกรรมแรลลี่
แข่งขันปัญหาความรู้รอบตัว
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555  ระดับชั้น ม.6
นักเรียนมาเรียนวันสุดท้าย
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้น ม.1-ม.5
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับชั้น ป.1-ป.6

1, 3 ต.ค. 55
2 ต.ค. 55
5 ต.ค. 55
15-16 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
23 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
30 ต.ค. 55


สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555  ระดับชั้น ม.1-ม.5
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555  ระดับชั้น ป.1-ป.6
ประชุมครู
ครูคาทอลิกฟื้นฟูจิตใจ
กิจกรรมเพิ่มพูนคุณธรรม
วันปิยมหาราช
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555
วันออกพรรษา


2 พ.ย. 55
5 พ.ย. 55
6-8 พ.ย. 55
9 พ.ย. 55
12 พ.ย. 55
13-15 พ.ย. 55
16 พ.ย. 55
19 พ.ย. 55
20-22 พ.ย. 55
26-27 พ.ย. 55
26-30 พ.ย. 55
28 พ.ย. 55
29 พ.ย. 55

ประชุมครู
กิจกรรมเชาวน์ไวไหวพริบ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
กิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี  ระดับชั้น ม.1-ม.3
มิสซาเดือนพฤศจิกายน
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา:รู้ลิขิต  คิดสร้างสรรค์
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4-ม.6
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555  ระดับชั้น ม.6
สัปดาห์ประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
วันลอยกระทง / กิจกรรมการประดิษฐ์กระทง
กิจกรรมโต๊ะแห่งความรัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)

3 ธ.ค. 55
4 ธ.ค. 55
5 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
10 ธ.ค. 55
14-16 ธ.ค. 55
18-19 ธ.ค. 55
20-21 ธ.ค. 55
24 ธ.ค. 55
25 ธ.ค. 55
26 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 55

ฉลองศาสนนามจิตตาธิการ/มิสซาเดือนธันวาคม/มิสซาถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ประชุมครู
วันรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมวันสัมพันธ์กตัญญุตา
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 ระดับชั้น ป.1-ป.6
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 ระดับชั้น ม.1-ม.5
กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันคริสตสมภพ
กิจกรรมเยี่ยมผู้ยากไร้  คนชรา/ผู้ด้อยโอกาส
วันสิ้นปี

1 ม.ค. 56
2 ม.ค. 56
4 ม.ค. 56
8-10 ม.ค. 56
11 ม.ค. 56
12 ม.ค. 56
15 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
23 ม.ค. 56
25 ม.ค. 56
31 ม.ค. 56

วันขึ้นปีใหม่
หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
ประชุมครู
กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ห้องเรียน
กิจกรรมวันเด็ก
วันเด็กแห่งชาติ
มิสซาขอพรวันครู / กิจกรรมวันครู
วันครู
กิจกรรมการ์ตูนหรรษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา:วจีไพเราะเสนาะโสต (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
มิสซาเดือนมกราคม / กิจกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
กิจกรรมวันชมรม

1 ก.พ. 56
4-6 ก.พ. 56
7 ก.พ. 56
7-8 ก.พ. 56
22,27 ก.พ. 56
25 ก.พ. 56
26 , 28 ก.พ. 56

ประชุมครู
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  ระดับชั้น ม.6
มิสซาเดือนกุมภาพันธ์ / มิสซาโมทนาขอบคุณ นักเรียนชั้นม.6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.6
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ระดับชั้น ม.1-ม.5
วันมาฆบูชา
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 ระดับชั้น ป.1-ป.6

1 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555  ระดับชั้น ม.1-ม.5 / ประชุมครู
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer)
อนุมัติจบหลักสูตรทุกระดับชั้น

1 เม.ย. 56
4 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6 เม.ย. 56
8 เม.ย. 56
9-15 เม.ย. 56

23 เม.ย. 56
26 เม.ย. 56


นักเรียนชั้น ม.6  รับเอกสาร ปพ.1พ.
นักเรียนชั้น ม.3 รับเอกสาร ปพ.1บ.
นักเรียนชั้น ป.6 ที่ลาออก รับเอกสาร ปพ.1ป.
วันจักรี
หยุดชดเชยวันจักรี
หยุดเทศกาลสงกรานต์

นักเรียนที่ลาออกระหว่างชั้น  รับเอกสาร ปพ.1
วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน

หมายเหตุ : กิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ปัจจุบัน