พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล
"Energy Mind Award 2013"
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้รับรางวัล 3 ดาว

ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : .ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้
ต่อคนทั้งปวง (1ธส 5:14)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม

ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update :20 DEC 2014

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 18,19 และ 22 ธันวาคม 2557
ประกาศรับสมัครครูใหม่ ...
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คณะเซอร์ คณะกรรมการสมาคม ครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปพิธีอาเศียรวาท
เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ ที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

  วันที่ 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และขอพรให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของ
ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนฯร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความรัก ความเคารพในพระคุณของพ่อ
อย่างเหมาะสม
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดกิจกรรม
ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย(วันลอยกระทง) เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยที่ควรสืบสานและร่วมกันอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป
ชมภาพบรรยากาศ
  กิจกรรม SJT Family Bowling2014 วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. และวันเสาร์ที่
13 ก.ย. 2557 ณ BLU-O สาขาเมกา บางนา จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง
และครู ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World


ครูประภัสสร  สิทธิสุวรรณ
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ประจำปี 2557
จากพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันครูโลก


2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
10 วันรัฐธรรมนูญ
10-13 งานสัมพันธ์กตัญญุตา
18,19
22
สอบกลางภาค2/57
20 นักเรียนคาทอลิก ป.3,ม.3
เตรียมรับศีล
21 นักเรียนคาทอลิก ป.3,ม.3
รับศีลศักดิ์สิทธิ์
24 กิจกรรมวันคริสตมาส
25 วันคริสตสมภพ
24-31 หยุดเทศกาลวันขึ้นปีใหม่