ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 31 AUG 2015
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล "SJT Family Bowling2015"
วันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2558 ณ BLU-O สาขา MEGA BANGNA
ชมภาพบรรยากาศ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชมภาพบรรยากาศ
 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดฉลองศาสนนาม
ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
ชมภาพบรรยากาศ
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้เชิงสารคดี เรื่อง
พระคุณที่สาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เหมาะกับครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาวิกฤติเด็กและ
เยาวชน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.30 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน-วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
มาทำความรู้จักกับ ไวรัสเมอร์ส
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World


1-3 ค่ายเนตรนารี ชั้น ม.1
3-5 ค่ายเนตรนารี ชั้น ม.2
4 กิจกรรมการจัดแจกันดอกไม้
7 กิจกรรม Presentation
7-11 สัปดาห์มารยาทไทย
8 ฉลองแม่พระบังเกิด
25,29 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
ป.1-ป.6
28,30 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
ชั้น ม.1-ม.6
28 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
ระดับปฐมวัย

เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม