ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : .ให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้
ต่อคนทั้งปวง (1ธส 5:14)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 17 NOV 2014 คลิกอ่าน!! ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปี 2558 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 คลิกอ่าน!! ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปี 2558 ระดับชั้น อ.1 และ ป.1
ประกาศรับสมัครครูใหม่ ...
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  วันที่ 10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและขอพรให้
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชน
ชาวไทยตลอดไป  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดกิจกรรม
ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย(วันลอยกระทง) เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยที่ควรสืบสานและร่วมกันอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ต่อไป
ชมภาพบรรยากาศ
  กิจกรรม SJT Family Bowling2014 วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. และวันเสาร์ที่
13 ก.ย. 2557 ณ BLU-O สาขาเมกา บางนา จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง
และครู ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ชมภาพบรรยากาศ
  ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี ชั้น ป.1-ม.3
คลิกอ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี
เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นการปลูกจิตสำนึกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีจิตอนุรักษ์พลังงานให้ยั่งยืน โดยบูรณาการกับ
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการในพระราชดำริ
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน จัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทย
มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสดีที่ลูกๆ จะได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณเลี้ยงดูลูก ณ บริเวณสนามเซนต์ปอล
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World

เด็กหญิงอติกานต์   สี  ชั้น  ป5/4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 15/2557 จากสถาบัน  PAMA  THAILAND  

ด.ญ.นรมน  เขียนสาร ชั้น ม.2/5
แข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี รุ่น H (62+ กก.)
ชิงถ้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
และได้รับรางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม
ยุวชนหญิง อายุ 13-14 ปี

12-13 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6
17-19 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6
24-26 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3
22-25 ม.6 สอบ GAT-PAT
24 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา
25 วันมหาธีรราชเจ้า
27 กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น