ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 22 JUL 2015

ขอชวนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน...
โบว์ลิ่งการกุศล SJT Family Bowling 2015 คลิกอ่านรายละเอียดค่ะ
ขอแสดงความยินดี.....โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระศิลปะ คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระศิลปะ คะแนนสูงสุดอันดับ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนสูงสุดอันดับ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนสูงสุดอันดับ 3
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดฉลองศาสนนาม
ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
ชมภาพบรรยากาศ
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558
ชมภาพบรรยากาศ
  พิธีประกาศผลรางวัล Energy Mind Award2014 มาตรฐานสถานศึกษา
ดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ได้รับรางวัล ดังนี้
  1. รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว
  2. รางวัล Energy Master Award ครูวิบูลศรี  กิ่งแก้ว
  3. รางวัล Young Energy Master Award : เยาวชนผู้นำ
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้เชิงสารคดี เรื่อง
พระคุณที่สาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เหมาะกับครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาวิกฤติเด็กและ
เยาวชน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-10.30 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน-วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
มาทำความรู้จักกับ ไวรัสเมอร์ส
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World


20-24 กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น ป.1-ป.5
25 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
26 ฉลองศาสนนาม เซอร์อานน์มารี
27 ทัศนศึกษา ชั้น ม.1
28 ทัศนศึกษา ชั้น ม.2
29 กิจกรรมแห่เทียน
กิจกรรมวันภาษาไทย
30 หยุดวันอาสาฬหบูชา
31 หยุดวันเข้าพรรษา
เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม