ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 6 OCT 2015
  เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์   ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
เข้ารับรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน
ประจำปี 2558 " ภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้า
ความดีถวายในหลวง ของมูลนิธิเพื่อสังคม
ไทย วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

  โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอรับ
ตราพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
เซอร์มอนิกา  ปรียารัตน์  ประทุมเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”
จากผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล "SJT Family Bowling2015"
วันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2558 ณ BLU-O สาขา MEGA BANGNA
ชมภาพบรรยากาศ

เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น
เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ภายใต้หัวข้อ“สมดุลชีวิตกับ
วิทยาศาสตร์” และเพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ การแก้
ปัญหาและการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชมภาพบรรยากาศ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชมภาพบรรยากาศ
 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดฉลองศาสนนาม
ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอ
ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

มาทำความรู้จักกับ ไวรัสเมอร์ส
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World

25,29 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
ป.1-ป.6
28,30 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
ชั้น ม.1-ม.6
28 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58
ระดับปฐมวัย


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม