ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
ผู้บริหาร / คณะเซอร์
คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 26  JAN 2016 เซอร์มอนิกา   ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้ารับรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน
ประจำปี 2558 " ภายใต้โครงการ หนึ่งล้านกล้า
ความดีถวายในหลวง ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558

เซอร์มอนิกา ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย" ประจำปี 2557 จากผู้แทนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559  
   อนุบาล.. 
    
  ประถม-มัธยม..

 คลิกอ่านรายละเอียดการมอบตัว ที่นี่!!

ประมวลภาพกิจกรรมวันคริสตมาส
ชมภาพบรรยากาศ
ประมวลภาพกิจกรรมราตรีสัมพันธ์กตัญญุตา ระหว่างวันที่ 9-12 ธ.ค.58
ชมภาพบรรยากาศ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
ชมภาพบรรยากาศ
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

มาทำความรู้จักกับ ไวรัสเมอร์ส
ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World

1 วันขึ้นปีใหม่
6-8 สอบกลางภาคเรียนที่2/58
9 วันเด็กแห่งชาติ
12-13 ปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ป.6
15 กิจกรรมวันครู
16 วันครู
18-20 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
20-22 ปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้น ม.6
25 กิจกรรมนักบุญเปาโลกลับใจ

เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม