ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : ฟังดูเถิดลูกเอ๋ย อย่าทำไขหู ภายหลังเจ้าจะรู้ว่าเราพูดจริง (บสร 31)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 30 SEP 2014


  แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 26,30 ก.ย. และ 2 ต.ค. 2557 ดูตารางสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 29 ก.ย. ,1 และ 3 ต.ค. 2557 ดูตารางสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 29 ก.ย. ,1 และ 3 ต.ค. 2557 ดูตารางสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 22,24,26 ก.ย. 2557 ดูตารางสอบ
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  กิจกรรม SJT Family Bowling2014 วันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. และวันเสาร์ที่
13 ก.ย. 2557 ณ BLU-O สาขาเมกา บางนา จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง
และครู ร่วมกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ชมภาพบรรยากาศ
  ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายเนตรนารี ชั้น ป.1-ม.3
คลิกอ่านต่อ
  วันที่ 15 สิงหาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้มี
การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น เนื่องด้วยวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี
เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นการปลูกจิตสำนึกให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีจิตอนุรักษ์พลังงานให้ยั่งยืน โดยบูรณาการกับ
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการในพระราชดำริ
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน จัด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทย
มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสดีที่ลูกๆ จะได้แสดงถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณเลี้ยงดูลูก ณ บริเวณสนามเซนต์ปอล
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ได้มีพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์นที่23
และนักบุญยอห์นปอลที่ 2 พระสันตปาปา เพื่อนำพระพรและแบบอย่าง
ชีวิตของท่านมาสู่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากร
ทุกคน
ชมภาพบรรยากาศ
  ด้วยทางคุณพ่อเจ้าอาวาสและพระคริสตชนวัดพระบิดาเจ้า ได้จัดให้มี
การฉลองวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณโรงเรียน
เซนต์โยเซฟทิพวัล เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาเจ้าและขอพร
พระบิดาเจ้าสำหรับคณะเซอร์ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงานและ
สัตบุรุษทุกคน
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World

เด็กหญิงอติกานต์   สี  ชั้น  ป5/4  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 15/2557 จากสถาบัน  PAMA  THAILAND  

ด.ญ.นรมน  เขียนสาร ชั้น ม.2/5
แข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี รุ่น H (62+ กก.)ชิงถ้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง และได้รับรางวัล
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี

1 สอบปลายภาค ระดับมัธยม
2 สอบปลายภาค ระดับประถม
3 สอบปลายภาค ระดับมัธยม
6-8 ค่าย English Camp
8 วันออกพรรษา
23 วันปิยมหาราช
27 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
27-31 สอบซ่อม ระดับชั้นมัธยม
29 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น