พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล
"Energy Mind Award 2013"
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้รับรางวัล 3 ดาว

ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้ (1 ทิโมธี 6:7)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 คลิกอ่านรายละเอียดการมอบตัว
ประกาศรับสมัครครูใหม่ ...
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  กิจกรรมวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
ชมภาพบรรยากาศ
  ครูดี คือ ผู้มีวิชา และเป็นผู้มีความประพฤติดี คุณงามความดีของครูเป็น
แนวทางให้ผู้ที่ต้องการเป็นครูดีได้จดจำและยึดถือเป็นแบบอย่าง
  ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดกิจกรรมวันครูเพื่อเป็นการ
ยกย่องและชื่นชมยินดีแด่ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่
15 มกราคม 2558
ชมภาพบรรยากาศ
 วันที่ 10-13 ธันวาคม 2557 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ดำเนินการจัด
กิจกรรมสัมพันธ์กตัญญุตา เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และกล้าแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางดนตรี นาฏศิลป์ ตลอดจน
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมกับผลงานของนักเรียน
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนฯร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายความจงรักภักดี
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนแสดงความรัก ความเคารพในพระคุณของพ่อ
อย่างเหมาะสม
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World


26 กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
28 กิจกรรม Day Camp ชั้น อ.1
29 กิจกรรมเชาวน์ไวไหวพริบ
30. ครุคาทอลิก เรียนคำสอน
31 ป.6 สอบ O-Net
31
1 ก.พ.
ม.3 สอบ O-Net
เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม

ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update :28 JAN 2015