ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : ฟังดูเถิดลูกเอ๋ย อย่าทำไขหู ภายหลังเจ้าจะรู้ว่าเราพูดจริง (บสร 31)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 21  Jul 2014  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 2014 คลิกที่รูปภาพ เพื่ออ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันที่นี่!!


  แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  
  1.  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
       คลิกรายละเอียดเนื้อหาการสอบ !!
  2.  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2551
หมายเหตุ
  วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จะเปิดรับสมัครในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. หากไม่สะดวก
จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

   วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ งานเนตรนารีและฝ่ายกิจการนักเรียนฯ กำหนดให้มีพิธีทบทวน
คำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาและเนตรนารีทุกประเภท
ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ชมภาพบรรยากาศ
   วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ ร่วมกับกลุ่มสาระ
ภาษาไทยและกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการ
เชิดชูเกียรติและรำลึกถึงสุนทรภู่ เป็นการปลูกฝังและสืบทอดให้เยาวชน
เข้าใจในคุณค่าของภาษาไทย และกิจกรรมวันต่อต้านสารเสพติด เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดและวิธีการ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเสพติดด้วย
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเคารพ ศรัทธาและแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อครู อาจารย์ อันเป็นการแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมทางด้าน
จิตใจ กิจกรรมจัดขึ้นบริเวณสนามเซนต์ปอลและห้องประชุมเซนต์โย
ชมภาพบรรยากาศ
 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้มีโอกาสต้อนรับ
และจัดพิธีวันฉลองศาสนนามและแสดงความยินดีโอกาสสุวรรณสมโภช
มาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงเซนต์ปอล เดอชาร์ตร
แห่งประเทศไทย
ชมภาพบรรยากาศ
  วันที่ 5 มิถุนายน 2557 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ณ บริเวณโรงเรียน
คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2557
"ยกระดับความคิด  แก้วิกฤติน้ำท่วมโลก"
ชมภาพบรรยากาศ
  โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการ ณ์ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษากับสถาบันครอบครัว โดยจัดการประชุม 2 ช่วง คือ
   วันที่ 31 พ.ค. ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชมภาพบรรยากาศ
   วันที่ 7 มิ.ย. ระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา  ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the Worldด.ญ.นรมน  เขียนสาร ชั้น ม.2/5
แข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี รุ่น H (62+ กก.)ชิงถ้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง และได้รับรางวัล
ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชนหญิง
อายุ 13-14 ปี
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์ ชั้น ป.5/6
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
เทเบิลเทนนิส รายการ SET THAILAND
Junior&Cadet Open2014
ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ

16 กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
17 กิจกรรมเล่านิทาน
21-
22
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้นป.1-ป.6
23 ทัศนศึกษา ชั้น ป.1
24 - กิจกรรมหนูน้อยนักประดิษฐ์
- ทัศนศึกษา ชั้น ป.2
23-
25
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้นม.1-ม.6
25 ครูคาทอลิกรับการอบรม
29 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
30 ทัศนศึกษา ชั้น ป.3
31 ทัศนศึกษา ชั้น ป.4