ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 21 MAY 2015
ขอแสดงความยินดี.....โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระศิลปะ คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คะแนนสูงสุดอันดับ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระศิลปะ คะแนนสูงสุดอันดับ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนสูงสุดอันดับ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนสูงสุดอันดับ 3
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  พิธีประกาศผลรางวัล Energy Mind Award2014 มาตรฐานสถานศึกษา
ดีเด่นด้านพลังงาน ปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ได้รับรางวัล ดังนี้
  1. รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว
  2. รางวัล Energy Master Award ครูวิบูลศรี  กิ่งแก้ว
  3. รางวัล Young Energy Master Award : เยาวชนผู้นำ
ชมภาพบรรยากาศ

  ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ได้รับการตรวจประเมิน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลการตรวจประเมินโรงเรียนได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ชมภาพบรรยากาศ

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต1 ดำเนินการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนสามัญเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับปฐมวัย
ชมภาพบรรยากาศ

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World
1 วันแรงงานแห่งชาติ
5 วันฉัตรมงคล
13 วันพืชมงคล
14 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา
18 เปิดเรียน ปีการศึกษา 2558
ระดับชั้นปฐมวัย
18-19 กิจกรรมรักษ์เซนต์โย
19 นักเรียนคาทอลิกเรียนคำสอน
21 กิจกรรมชมรม
20-22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น ม.4
23 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา
28 ซ้อมเพลงและรับศีลอภัยบาป
29 มิสซาขอพรเปิดปีการศึกษา2558
30 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย และมัธยมศึกษา
เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม