พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานรางวัล
"Energy Mind Award 2013"
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลได้รับรางวัล 3 ดาว

ข้อคิดจากพระคัมภีร์ : เราไม่ได้นำสิ่งใดติดตัวเข้ามาในโลก และเราก็นำอะไรออกไปไม่ได้ (1 ทิโมธี 6:7)
 ประวัติคณะภคิณีเซนต์ปอลฯ
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
 ผู้บริหาร / คณะเซอร์
 คณะครู
สมาคมผู้ปกครองและครู
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ระดับปฐมวัย
งานรถรับ-ส่งโรงเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แจ้งกำหนดการปิดและเปิดเรียน ปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครครูใหม่...
  นักเรียนศิษย์เก่าที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม
ศิษย์เก่า SJT โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2526-2541
  2.  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2556 (ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - 15)
หมายเหตุ
  สมัครได้ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. และวันเสาร์จะเปิดรับสมัครเวลา 13.00-15.00 น.
หากไม่สะดวก จะมาในเวลาราชการ ติดต่อห้องวิชาการ (ครูสุนันท์  ครูสิดารัตน์ หรือครูกมลพร)

  ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ได้รับการตรวจประเมิน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลการตรวจประเมินโรงเรียนได้ระดับคุณภาพ ดีมาก
ชมภาพบรรยากาศ

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต1 ดำเนินการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนสามัญเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับปฐมวัย
ชมภาพบรรยากาศ

ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดละครการกุศล ในกิจกรรมชมรมหรรษา
พัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถของตนเอง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า  เกมการศึกษา ของในแต่ละชมรมด้วย ชมภาพบรรยากาศ

  กิจกรรมวันฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ
ชมภาพบรรยากาศ
  ครูดี คือ ผู้มีวิชา และเป็นผู้มีความประพฤติดี คุณงามความดีของครูเป็น
แนวทางให้ผู้ที่ต้องการเป็นครูดีได้จดจำและยึดถือเป็นแบบอย่าง
  ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จัดกิจกรรมวันครูเพื่อเป็นการ
ยกย่องและชื่นชมยินดีแด่ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่
15 มกราคม 2558
ชมภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยตามประกาศของ คสช.
ความเสี่ยงจากการถูก Social Network หลอกโดยไม่รู้ตัว
 วิธีการรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 เทคนิคการเรียนให้เก่ง
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
 Flags of the World4 วันมาฆบูชา
9-11 ค่ายวิทย์-คณิต จ.เพชรบุรี
12 ม.6 รับ Diploma
16 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน
31 อนุมัติการจบหลักสูตร
เงื่อนไขการรับประกันตัวเครื่อง

แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งซ่อม

ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update :7 Mar 2015